Försäljnings- och leveransvillkor

Senast uppdaterad 24/05/2022


I.

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller så länge det inte avviks från dem genom något annat skriftligt avtal mellan parterna.

II. Offert

1. Alla offerter på varor från lager görs med reservation för mellanförsäljning. Om säljaren inte kan fullfölja en offert på grund av mellanförsäljning kommer köparen snarast möjligt att underrättas av säljaren.

Säljaren kan inte hållas ansvarig om avtalet inte uppfylls som följd av mellanförsäljning.

2. Om inget annat uttryckligen har överenskommits, är offerten giltigt för accept senast 14 dagar från offertdatumet.

3. Säljaren förbehåller sig rätten att före leverans till köparen göra nödvändiga ändringar i konstruktion, utförande m.m. som inte ändrar den köpta varans karaktär eller användbarhet.

Säljaren skall så vitt det är möjligt och utan onödiga dröjsmål, skriftligen meddela köparen om alla ändringar på beställda varor som inte är av obetydlig karaktär. Om säljaren inte har satt beställningen i produktion eller har haft kostnader i samband med utförandet av beställningen, kan köparen därefter häva avtalet, förutsatt att detta görs skriftligen och omedelbart efter mottagandet av ovan nämnda meddelande från säljaren.

Om säljaren redan har haft utgifter i samband med beställningen har köparen rätt att häva köpet endast om han kan bevisa att en bestämd konstruktion, ett visst utförande och en viss användning var en förutsättning för köparen.

4. Om orderbekräftelsen avviker från beställningen genom tillägg, inskränkningar eller reservationer och köparen inte vill acceptera dessa ändringar, måste köparen meddela säljaren inom en vecka från mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall är det endast säljarens orderbekräftelse som gäller.

5. Beställning på avrop skall företas senast 12 månader från det första avropsdatumet. Om den beställda mängden inte avropas inom föreskriven tid, har säljaren rätt att annullera ordern, och för varor som redan är avropade, skall köparen betala skillnaden mellan priset enligt avtalet och priset enligt säljarens prislista vid varje tidpunkt för leverans. Böter för försenad leverans eller ersättning för därav uppstådda förluster övertas inte av säljaren.


III. Priser

Angivna priser är, där inget annat uttryckligen är angivet, netto, ab lager exkl. emballage och exkl. avgifter.

Vid försäljning utomlands gäller de priser som anges ovan, dock även exklusive eventuella skatter i köparens land.

Om skatter och avgifter uttryckligen måtte ingå i priset, kan säljaren kräva att köparen betalar eventuella höjningar av sådana skatter och avgifter. Leveranser erbjuds på grundval av de växelkurser och tullsatser för importerade varor och material som gäller på dagen för offerten. Om det sker några ändringar i detta till säljarens nackdel, har säljaren rätt att höja offertpriset i enlighet med detta.

Angivna priser baseras också på de växelkurser och tullar som gäller på dagen för offertgivandet. Om dessa ändras till säljarens nackdel, har säljaren rätt att höja priset i enlighet med detta.

Angivna priser baseras på kostnaden för varor och material på dagen för offertgivandet. Om dessa kostnader ökar har säljaren rätt att höja offertpriset i motsvarande grad.


IV. Leverans

 Vi har följande fraktavgifter:

250 SEK för enstaka kolli
495 SEK för varje pall i storlek 120*80cm (vanlig EU pall)
595 SEK för varje pall i storlek 120*120cm
695 SEK för varje pall i storlek 210*120cm

Detta kommer dock inte att tillämpas på leveranser av hela bilar (full load) direkt från våra leverantörer. Vid sådana leveranser kommer fraktavgiften att vara fast 4950 SEK, oavsett om det är 33 pallar (120*80) eller 22 pallar (120*120)

V. Leveranstid

1. Angivna leveranstider bygger på att alla tekniska specifikationer och leveransinformation är klarlagd vid beställningstillfället, och säljaren måste därför förbehålla sig rätten till förseningar till följd av att dessa villkor inte uppfylls. Angivna leveranstider är beroende av att material från säljarens underleverantör eller tekniska partner tas emot i tid.

Köparen får endast häva avtalet på grund av en försening som huvudsakligen beror på en försening i mottagandet av material från säljarens underleverantörer om förseningen är väsentlig och avgörande betydelse för köparen och säljaren kände till den när avtalet ingicks.

Förutom köparens eventuella rätt till regress kan säljaren inte hållas ansvarig för sådana förseningar.

2. Om leverans i rätt tid förhindras på grund av händelser som ligger utanför säljarens absoluta kontroll, inklusive men inte begränsat till: strejk, lockout, brand, explosion, naturkatastrof, epidemi, avbrott i verksamheten, krig, upplopp, mobilisering, myndighetsåtgärder, beslag, valutarestriktioner, miljöskyddsåtgärder eller brister och förseningar hos underleverantörer på grund av en eller flera av ovan nämnda omständigheterna, kan säljaren annullera beställningen utan ansvar genom att skriftligen meddela köparen utan onödiga dröjsmål, om en eller fler av ovan nämnda särskilda omständigheter inträffar.

Om säljaren bestämmer sig för att inte häva avtalet skall säljaren utan onödigt dröjsmål informera köparen om att leveranstiden kommer att skjutas upp till följd av detta. Om leveranstiden skjuts upp med mer än en (1) månad på grund av ovan nämnda särskilda omständigheter kan köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva köpet utan ansvar.

Köparen kan omedelbart efter mottagandet av meddelandet om förseningen häva avtalet utan ansvar på grund av ovan nämnda särskilda omständigheter, om köparen kan bevisa att den överenskomna leveranstiden var av väsentlig betydelse för köparen och att detta var känt för säljaren när avtalet ingicks.

3. Vid betydande förseningar från säljarens sida, som inte huvudsakligen beror på någon av de omständigheter som nämns i punkterna a och b, får köparen häva avtalet i enlighet med de allmänna reglerna i dansk lagstiftning. En förutsättning är dock att förseningen, som bedöms specifikt, är betydande för köparen och att säljaren var medveten om den. Säljaren är ersättningsansvarig för den försening som avses i punkt b om förseningen beror på säljarens grova vårdslöshet.

Förutom ovanstående har köparen inga ytterligare rättigheter i händelse av försening från säljarens sida.

Säljaren är aldrig ansvarig för utebliven vinst, andra indirekta förluster eller följdskador av något slag, oavsett om de grundar sig på allmän skadeståndsrätt eller på annat sätt.


VI. Betalning

För kunder som säljaren inte tidigare har haft en regelbunden affärsrelation med, sker betalningen med ett givet betalkort när beställningen görs. Betalningen dras först när beställningen skickas.

Om man är kreditgodkänd är betalningsvillkoren löpande månad plus 15 dagar från faktureringsdatumet.

Säljaren förbehåller sig rätten att till köparen bestämma storleken för en eventuell kredit.

Om leverans i rätt tid förhindras på grund av omständigheter som köparen bär risken för, inklusive men inte begränsat till köparens begäran att ändra beställningsdatum eller leveranstid, skall köparen ändå vara skyldig att göra alla betalningar i enlighet med det ursprungliga avtalet och säljaren skall i alla avseenden vara som om sådant hinder för leverans i rätt tid inte hade funnits.

I händelse av försenad betalning kan köparen inte åberopa säljarens rättelseförpliktelser enligt nedan förrän betalning har skett.

Vid försenad betalning skall ränta betalas på förfallna belopp enligt säljarens då gällande räntesats som anges på säljarens fakturor och orderbekräftelser.


VII. Returvaror

Returer accepteras av säljaren endast för varor som lagerförs och endast efter överenskommelse.

Returer accepteras inte senare än 3 månader efter fakturadatumet. Varorna skall skickas till säljaren fraktfritt i originalemballage och komma fram i intakt och oskadat skick. Kreditering av returvaror sker utifrån 10 % fråndraget från försäljningspriset.


VIII. Produktinformation

All produktinformation, broschyrer, kataloger, cirkulärer, bildmaterial, prospekt, annonser, prislistor och liknande som berör vikter, mått, kapacitet, priser, arbetsuppgifter och andra uppgifter skall endast betraktas som vägledande och utan ansvar för säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst, och sådan produktinformation är därför bindande endast i den utsträckning som avtalet uttryckligen hänvisar till den.

IX. Säljarens ansvar

Oavsett vad som anges nedan, och oavsett eventuellt bevisad oaktsamhet, är säljaren aldrig ansvarig för driftförluster, förlust av vinst, andra indirekta förluster eller följdförluster eller skador av någon art, vare sig baserat på allmän skadeståndsrätt eller på annat sätt.

Ansvar för försening

Se hela avsnitt V.

Ansvar för fel och brister på såld vara

Vid fel och brister på försäljningsvaran som reklameras i god tid inom ett år efter leveransen är säljaren skyldig att efter eget gottfinnande avhjälpa eller ersätta den defekta varan, och köparen har endast rätt att kräva sådant avhjälpande/ersättning i händelse av fel och brister som beror på fel i konstruktion, material eller tillverkning.

Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig inom 12 månader från den dag varan levererades.

Köparen skall skriftligen meddela säljaren om ett fel utan onödigt dröjsmål efter det att felet har blivit uppenbart, dock senast 2 veckor efter det att felet eller bristen har visat sig.

Anmälan skall innehålla en beskrivning av hur felet har uppkommit. I annat fall förlorar köparen sin rätt att kräva ersättning för felet.

Åtgärd av felet skall utföras av säljaren, om inte säljaren har godkänt att den defekta delen eller, i förekommande fall, materialet kan repareras eller ersättas av köparen. I sådana fall skall köparen stå för säljarens extra kostnader för att avhjälpa fel som beror på att utrustningen är placerad på en annan plats än säljarens lokaler.

Köparen kan inte för säljarens räkning och på säljarens bekostnad, avhjälpa felet om inte detta har överenskommits skriftligen mellan parterna.

Skador under transporten som inte anmäls till transportören vid mottagandet av varorna är inte säljarens ansvar.

Säljaren har rätt att avhjälpa felet genom att använda alternativa lösningar, förutsatt att detta inte ändrar den köpta varans användbarhet.

Om säljaren inte åtgärdar eller levererar på nytt inom en rimlig tid har köparen rätt att häva köpet. En sådan hävning får dock inte ske förrän minst två månader efter det att köparen skriftligen har meddelat säljaren att han vill häva avtalet, om avhjälpandet eller bytet inte har skett inom samma period. Köparens ångerrätt skall dock endast gälla om de levererade varorna är väsentligt defekta.

Förutom ångerrätten kan säljaren inte hållas ansvarig om inte felet beror på säljarens grova vårdslöshet.

Om säljaren avhjälper eller ersätter varorna har säljaren inget ytterligare ansvar för eventuella fel, även om de beror på orsaker som förelåg innan risken övergick, oavsett om säljaren har bevisat vårdslöshet.


 X. Produktansvar i förhållande till köpare

Säljaren är ansvarig i högst 12 månader från leveransen för eventuella skador som orsakats av den sålda varan. Säljaren är endast ansvarig för skador som orsakats av försäljningsvaran om det kan bevisas att skadan orsakats av en vårdslös hantering eller försummelse av säljaren eller av säljarens anställda. Säljarens ansvar för skador på egendom - inklusive produkter som tillverkats av köparen - kan inte överstiga 500 000:-.

Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för driftförluster, förlorad förtjänst eller andra indirekta ekonomiska förluster.


XI. Produktansvar gentemot tredje part

Om säljaren i samband med köparens användning, inklusive - men inte begränsat till - återförsäljning av de levererade varorna, kan hållas ansvarig gentemot tredje part, gäller följande:

  • Om köparen har uppvisat oaktsamhet, skall säljaren ha rätt till ersättning mot köparen i enlighet med graden av skuld, och köparen skall under alla omständigheter och oberoende av säljarens oaktsamhet vara förpliktad att ersätta säljaren i den utsträckning som säljarens ansvar gentemot tredje part sträcker sig utöver de gränser och regler som fastställs ovan.

  • Om säljarens ansvar gentemot tredje part grundar sig på objektiva ansvarsregler eller på ansvarsregler där regler om bevisbörda ingår, oavsett om dessa ansvarsregler utvecklats i lagstiftning, EU-regler, rättspraxis eller på annat sätt, och säljaren inte har visat sig vara oaktsam, är köparen skyldig att ersätta säljaren i den mån säljarens ansvar sträcker sig utöver de gränser och regler som anges ovan. Om köparen i detta fall har varit oaktsam skall säljaren ha rätt till regress mot köparen för alla krav som tredje part kan ha mot säljaren.
Säljaren skall under inga omständigheter hållas ansvarig för driftförlust, förlorad förtjänst eller andra ekonomiska följdförluster.
Vid tillämpningen av denna klausul samtycker köparen till att alla åtgärder eller förfaranden mot köparen skall omfattas av samma jurisdiktion som produktansvarskravet mot säljaren.

XII. Köparens skyldigheter

Köparen är skyldig att använda/marknadsföra de levererade produkterna på ett ansvarsfullt sätt, inklusive - men inte begränsat till - återförsäljning, och att i största möjliga utsträckning vidta åtgärder för att skydda sig mot både köparens eget och säljarens produktansvar. Köparen är t.ex. skyldig att vederbörligen informera eventuella entreprenörer om de levererade varornas egenskaper i den mån detta inte rimligen kan antas vara känt, och att i övrigt förse emballage, instruktioner m.m. med nödvändiga beskrivningar och varningar. Köparen är också skyldig att i möjligaste mån se till att ett liknande förfarande följs i efterföljande skeden av marknadsföringen.

När det gäller ovanstående regler om produktansvar gentemot tredje part skall köparens överträdelse av denna bestämmelse betraktas som ansvarsbegränsande på samma sätt som varje annat oaktsamt beteende från köparens sida.


XIII. Köparens undersöknings- och reklamationsplikt

Köparen är skyldig att, när försäljningsvaran har levererats, göra sådana undersökningar som krävs för att det skall kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i affärsverksamheten. Om det visar sig att den sålda varan är behäftad med fel eller brister, skall köparen, om han hävdar felet, utan dröjsmål underrätta säljaren om detta, vilket säljaren skall bekräfta skriftligen. Om han underlåter att lämna en sådan underrättelse, även om han upptäcker eller borde ha upptäckt felet, kan han inte åberopa det vid ett senare tillfälle.

XIV. Andra avtal

Överenskommelser och/eller avtal (inklusive men inte begränsat till telefon eller elektronisk kommunikation och avtal och arrangemang med representanter) måste bekräftas skriftligen av säljaren för att vara giltiga.

XV. Tvister

Alla tvister som eventuellt uppstår mellan parterna, inklusive men inte begränsat till tvister om tolkningar av dessa leveransvillkor, eller tvister som uppstår mellan parterna i samband med säljarens offert/orderbekräftelse eller i samband med någon leverans från säljaren till köparen, skall regleras fullt ut enligt dansk lagstiftning. Den enda behörigheten är Sjö- och Handelsdomstolen (Sø- og Handelsretten) i Köpenhamn.

XVI. Övriga bestämmelser

I övrigt gäller "Allmänna villkor för leverans av maskiner och annan teknisk utrustning mellan Danmark. Norge, Finland och Sverige m.m." publicerad 1992 av Föreningen för arbetsgivare inom järn- och metallindustrin i Danmark, NL92 i den omfattning dessa bestämmelser inte avviker från ovan eller genom skriftligt avtal mellan säljaren och köparen. Skiljedomsklausulen är dock inte gällande.

Om montering omfattas av avtalet mellan säljaren och köparen skall nämnda sammanslutningsbestämmelser, kallade "NLM94", tillämpas i den omfattning dessa bestämmelser inte avviker från ovan eller genom skriftligt avtal mellan säljaren och köparen. Skiljedomsklausulen är dock inte gällande.

Om de nämnda leveransvillkoren ändras av Sammanslutningen av Arbetsgivare inom Järn- och metallindustrin i Danmark m.m. Innan ett bindande avtal har ingåtts mellan säljaren och köparen, skall de sålunda ändrade leveransvillkoren gälla, men endast om de inte har avvikit från dem ovan eller genom ett skriftligt avtal mellan säljaren och köparen.