Villkor för integritetspolicy

Denna integritetspolicy för behandling av personuppgifter uppdaterades senast den 14.05.2018

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Insulize A/S (Insulize). Vi skyddar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy är avsedd att förklara hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi vill minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt och samtidigt skapa transparens i förhållande till de uppgifter som behandlas. Ändamålet med denna policy är också att informera dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur behandlingen utförs och vilka rättigheter du har. Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter hittar du i integritetspolicys sista avsnitt. Vår integritetspolicy gäller vid användning av vår hemsida, webbshop samt aktiviteter i samband med försäljning, inköp, marknadsföring, support och uppfyllnad av avtalsmässiga förpliktelser. Integritetspolicy gäller dessutom även för enskilda personer som söker jobb på Insulize. Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt inte att användas för marknadsföringsmässiga ändamål, om inte du uttryckligen har givit ditt samtycke härtill.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • När du köper eller säljer varor genom Insulize.
 • När du interagerar med en anställd på Insulize genom media, det kan vara via e-post, telefon, brev, sociala medier eller vår hemsida.
 • När vi samlar in personuppgifter från andra källor, t.ex. tredjeparts datainsamlare, Insulize:s marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk.

Vi kan samla in personuppgifter om de anses vara av legitimt intresse och om detta intresse inte åsidosätts av dina intressen i samband med personuppgifter. Innan vi samlar in uppgifter kommer vi att se till att en bedömning görs för att säkerställa att det finns ett ömsesidigt intresse mellan dig och Insulize.


Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och används för att vi skall kunna erbjuda direktförsäljning av varor, professionell och effektiv support och relevant marknadsföring. Vi samlar också in uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners samt personer som arbetar eller söker jobb på Insulize.

Dina personuppgifter kan användas som stöd för följande:

 • För att kunna skicka dig marknadsföringsmaterial som du har bett om. Detta material kan innehålla branschrelevant information om våra produkter, tjänster, evenemang, utbildning, aktiviteter och kampanjer från Insulize och våra samarbetspartners produkter och tjänster. För att vi skall kunna dela denna information med dig krävs ditt samtycke.
 • För att kunna skicka dig information om varor och tjänster som du har köpt från Insulize.
 • För att kunna bedriva direktförsäljning i de fall du har uttryckt ett intresse.
 • För att kunna erbjuda dig information om innehållet och information om tid och plats för våra kurser, webinarer eller evenemang som du har anmält dig till genom Insulize.
 • För att kunna ge effektiv feedback på formuläret "Kontakta mig" eller andra webbformulär som du har fyllt i på vår hemsida.
 • För att kunna följa upp dina inkommande direkta förfrågningar i form av kundsupport, e-post, SMS, chatt eller telefonsamtal.
 • För att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig som kund, t.ex. orderbekräftelse, fakturor, leverans, kredit och support.
 • För att kunna erbjuda dig en utökad garanti på varor som du har köpt på Insulize.
 • För att kunna kontakta dig i samband med kundnöjdhetsundersökningar där vi frågar efter din åsikt om våra produkter och tjänster för att utveckla kvaliteten på vårt samarbete.
 • För att kunna behandla din jobbansökan och ditt CV i samband med en sökt tjänst på Insulize.


Vi samlar in personuppgifter i enlighet med lagen

 • Insamling av personuppgifter på grundval av ditt samtycke
  Personuppgifter som samlas in på grundval av ditt samtycke grundar sig på uttryckliga samtyckesförklaringar som sedan lagras i våra system som dokumentation av det givna samtycket.
 • Insamling av personuppgifter på grundval av ett avtal
  Personuppgifter samlas in och används för att Insulize skall kunna förbereda och uppfylla sina skyldigheter i samband med avtal och överenskommelser med kunder, affärspartners och leverantörer.
 • Insamling av personuppgifter på grundval av berättigat intresse
  Personuppgifter kan användas om det anses vara i vårt legitima intresse. Detta kräver dock att dina intressen eller grundläggande rättigheter i förhållande till personuppgifter inte åsidosätts av detta intresse. I dessa fall görs en noggrann bedömning av om det finns ett ömsesidigt intresse. Detta för att säkerställa den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Insulize kan samla in information som företagsnamn och kontaktinformation, liksom ditt namn, titel, telefonnummer, e-postadress och, i särskilda fall, passnummer. Vi kan också samla in information baserat på personliga förfrågningar, t.ex. fysiska möten, telefonsamtal, videosamtal, dokument, SMS, chatt och e-post. På vår webbplats www.Insulize.com kan vi samla in din IP-adress och mäta ditt beteende på hemsidan.
Om du söker anställning på Insulize kommer de personuppgifter som du lämnar i samband med jobbsökningen att samlas in.
Vi kan i samband med att vi ingår avtal med enskilda näringsidkare samla in och behandla unika identifierare och känsliga personuppgifter i form av fotoidentifiering och/eller liknande för att säkerställa ömsesidig uppfyllande av avtalsförpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos oss?

Dina personuppgifter kommer att förvaras i den utsträckning som krävs för att uppfylla det ändamål för vilket dina uppgifter samlades in. I detta sammanhang gäller information som gör det möjligt för Insulize att besvara frågor, ge stöd och uppfylla rättsliga krav i förhållande till tillämplig lagstiftning.
Dina personuppgifter kan därför lagras av Insulize tills du inte längre vill att de skall lagras eller tills vi inte längre anser att de behövs, varefter de raderas på ett säkert sätt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Insulize har infört förebyggande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras och skyddas mot obehörigt utlämnande, missbruk eller olaglig behandling.
Vi förvarar eller överför inte personuppgifter i krypterad form. Alla personuppgifter som vi behandlar är dock skyddade av en brandvägg. Vi har dessutom infört åtkomstkontroll i ett stort antal av våra system, så att endast anställda med ett arbetsrelaterat behov har tillgång till dem.
Alla säkerhetsåtgärder kommer att ses över kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen och affärsutvecklingen. Dessutom har alla våra anställda tystnadsplikt, vilket säkerställer att din information behandlas konfidentiellt.

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter

För att skapa insyn i behandlingen av dina uppgifter är vi som registeransvarig skyldiga att informera dig om dina rättigheter.
 • Rätt till insikt
  Du har rätt att begära insikt i de uppgifter som Insulize har om dig. Detta omfattar vilka specifika uppgifter, vilka typer av personuppgifter och vilka mottagare av uppgifter som eventuellt finns.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att be Insulize ändra dina personuppgifter om de är missvisande eller inaktuella. Om det finns felaktigheter i de uppgifter som vi har registrerat uppmanar vi dig att kontakta oss så att dina uppgifter kan korrigeras.
 • Rätt till radering
  Du har rätt att i vissa fall begära att alla eller vissa personuppgifter raderas. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig för att vi skall kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
  Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke du har gett Insulize. Detta kan inkludera samtycke till att få marknadsföringsmaterial och inbjudningar till branschorienterade kurser och evenemang.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att be Insulize att lämna ut dina personuppgifter och, i den mån det är möjligt, att överföra dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtal.
 • Rätt till invändningar
  Du har rätt att begära att den fortsatta behandlingen av dina uppgifter begränsas om det råder osäkerhet om riktigheten eller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen sker på grundval av legitimt intresse och/eller direkt marknadsföring.
Vid eventuella frågor om dina rättigheter i samband med personuppgifter, är du alltid välkomman att kontakta oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, om det inte är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig som kund. Vi kan anförtro dina uppgifter till externa partner som behandlar dina uppgifter för Insulize:s räkning. I det här sammanhanget använder vi externa partner för till exempel teknisk drift av system och förbättringar av vår hemsida, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting. Dessa partners agerar som databehandlare och kan behandla den information som vi är personuppgiftsansvariga för.

Databehandlare får inte använda denna information i något annat syfte än för att fullgöra sitt avtal med oss, och de har tystnadsplikt i detta avseende.

Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med databehandlare som kan behandla personuppgifter för vår räkning.

Vissa av dessa databehandlare, t.ex. Google, Klaviyo, Facebook och LinkedIn, är baserade i USA. De nödvändiga skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataförordningens art. 45.
I den mån vi använder andra personuppgiftshanterare än de nämnda som är etablerade utanför EU kommer detta alltid att ske i enlighet med giltiga skyddsåtgärder för överföring.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att löpande uppdatera vår integritetspolicy så att den alltid är aktuell. Den senast uppdaterade integritetspolicy finns alltid tillgänglig här på vår hemsida. Du kommer att informeras om vi gör några väsentliga förändringar som påverkar hur vi hanterar personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy